Обавештења о закљученим уговорима
четвртак, 14 децембар 2017 18:43

Преузмите:

 

1. Обавештење 1

2. Обавештење 2

3. Обавештење 3

4. Обавештење 4

5. Обавештење 5

6. Обавештење 6

7. Обавештење 7

 
Обавештења о закљученим оквирним споразумима
петак, 24 новембар 2017 16:39

Преузмите:

 

1. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1

2. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2

3. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 3

4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 4

5. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 5

6. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 6

7. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 7

 
Јавна набавка услуга - извођења наставе у природи за ученике других,трећих и четвртих разреда и екскурзије за ученике од 1. до 8.разреда
среда, 04 октобар 2017 17:57
На основу чл. 32., 40. став 1. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (дел.бр.:08-286 од 22.09 .2017.г.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (дел.бр.:08- 287 од 22.09. 2017.г.), припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку услуга - извођења наставе у природи за ученике других,трећих и четвртих разреда и екскурзије за ученике од 1.-8.разреда.
 
Преузмите:
 
 
Обавештење о закљученом уговору - електрична енергија
уторак, 07 март 2017 14:38
Преузмите:
 
 
Одлука о додели уговора - електрична енергија
субота, 11 фебруар 2017 16:26
Преузмите:
 
 
Јавна набавка услуга - електрична енергија
четвртак, 02 фебруар 2017 13:41
На основу члaнова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/2015 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр.:08-14  од 24.01.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр.:08-15  од 24.01.2017. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -добра- електрична енергија ЈН 1/2017.
 
Преузмите:
 
 
Обавештење о закљученом уговору - настава у природи
петак, 02 децембар 2016 12:03

Преузмите:

 

1. Обавештење 1

2. Обавештење 2

3. Обавештење 3

4. Обавештење 4

5. Обавештење 5

6. Обавештење 6

7. Обавештење 7

8. Обавештење 8

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 4