Обавештење о закљученом уговору - електрична енергија
Преузмите:
 
 
Одлука о додели уговора - електрична енергија
Преузмите:
 
 
Jавнa набавкa мале вредности -добра- електрична енергија
На основу члaнова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/2015 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр.:08-36 од 24.01.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр.:08-37 од 24.01.2016. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -добра- електрична енергија, ЈН 1/2016.
 
Преузмите:
 
 
Обавештење о закљученом уговору - настава у природи
 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Преузмите:
 
 
Одлука о закључењу оквирног споразума у отвореном поступку јавне набавке услуга - услуге извођења екскурзије - ЈН 3/2015
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.:124/2012, 14/2015 и 68/ 2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број: 08-473од  30.11.2015.године, донета је ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА –УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ-ЈН  3/2015.
 
Преузмите:
 
 
Jавнa набавкa услуга - извођење наставе у природи за ученике трећих разреда и екскурзије за ученике од 1. до 8.разреда

На основу чл. 32., 40. став 1. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (дел. бр.:08-431 од  16.10.2015.г.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (дел.бр.:08-432 од 16.10.2015.г.), припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку услуга - извођења наставе у природи за ученике трећих разреда и екскурзије за ученике од 1.-8.разреда ОШ“Соња Маринковић“Суботица у школској 2015/16. години, ради закључивања оквирног споразума са једним или више понуђача.

 

Преузмите:

 

1. Позив за подношење понуда

2. Кoнкурсна документација

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 Следећа > Крај >>

Страна 5 од 6