ШКОЛСКИ ДОКУМЕНТИ

 

document

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

kontakt1

Teл: 024/553-171

e-mail: sonjko@yunord.net

administrator@sonja-marinkovic.edu.rs 

 

Више информација>>

СОЊА МАРИНКОВИЋ

marinkovic sonja

АКТИВНИ КОРИСНИЦИ

Имамо 8 гостију на мрежиОдлуке о закљученим оквирним споразумима

Преузмите:

Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 1

Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 2

Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 3

Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 4

Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 5

Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 6

Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 7

Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 8

 
Jавнa набавкa услуга - извођењe наставе у природи за ученике других и четвртих разреда и екскурзијe за ученике од 1. до 8. разреда
На основу чл. 32., 40. став 1. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (дел.бр.:08-382 од 22.09 .2018.г.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (дел.бр.:08- 383 од 22.09. 2018.г.), припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку услуга - извођења наставе у природи за ученике других и четвртих разреда и екскурзије за ученике од 1.-8.разреда ОШ“Соња Маринковић“Суботица у школској 2018/19. години, ради закључивања оквирног споразума са једним или више понуђача.
 
Преузмите:
 
 
Обавештење о закљученом уговору - електрична енергија
Преузмите:
 
 
Одлука о додели уговора - електрична енергија

Преузмите:

 

1. Одлука о додели уговора (ЈН 1/2018)

 
Јавна набавка мале вредности - електрична енергија
На основу члaнова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/2015 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр.:08- 28 од 24.01.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр.:08-29 од 24.01.2018. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -добра- електрична енергија ЈН 1/2018.
 
Преузмите:
 
 
Обавештења о закљученим уговорима

Преузмите:

 

1. Обавештење 1

2. Обавештење 2

3. Обавештење 3

4. Обавештење 4

5. Обавештење 5

6. Обавештење 6

7. Обавештење 7

 
Обавештења о закљученим оквирним споразумима

Преузмите:

 

1. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1

2. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2

3. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 3

4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 4

5. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 5

6. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 6

7. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 7

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 Следећа > Крај >>

Страна 3 од 6