Јавна набавка услуга - извођење наставе у природи и екскурзије
петак, 04 октобар 2019 10:39
На основу чл. 32., 40. став 1. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (дел.бр. 08-468 од 25.09.2019. године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (дел.бр. 08-469 од 25.09.2019. године), припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку услуга - извођења наставе у природи за ученике трећих и четвртих разреда и екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда ОШ “Соња Маринковић“ Суботица у школској 2019/2020. години, ради закључивања оквирног споразума са једним или више понуђача.
 
Преузмите:
 
 
Обавештење о закљученом уговору - електрична енергија
четвртак, 28 март 2019 08:48
Преузмите:
 
 
Одлука о додели уговора - електрична енергија
уторак, 12 фебруар 2019 11:22
Преузмите:
 
 
Jавнa набавкa мале вредности -добра- електрична енергија
среда, 30 јануар 2019 12:36
На основу члaнова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/2015 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр.:08- 18 од 24.01.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр.:08-19 од 24.01.2019. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -добра- електрична енергија ЈН 1/2019.
 
Преузмите:
 
 
Обавештења о закљученим оквирним споразумима
петак, 23 новембар 2018 13:21

1. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1

2. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2

3. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 3

4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 4

5. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 5

6. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 6

7. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 7

8. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 8

 
Одлуке о закљученим оквирним споразумима
четвртак, 08 новембар 2018 11:37

Преузмите:

Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 1

Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 2

Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 3

Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 4

Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 5

Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 6

Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 7

Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 8

 
Jавнa набавкa услуга - извођењe наставе у природи за ученике других и четвртих разреда и екскурзијe за ученике од 1. до 8. разреда
среда, 03 октобар 2018 13:40
На основу чл. 32., 40. став 1. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (дел.бр.:08-382 од 22.09 .2018.г.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (дел.бр.:08- 383 од 22.09. 2018.г.), припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку услуга - извођења наставе у природи за ученике других и четвртих разреда и екскурзије за ученике од 1.-8.разреда ОШ“Соња Маринковић“Суботица у школској 2018/19. години, ради закључивања оквирног споразума са једним или више понуђача.
 
Преузмите:
 
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 Следећа > Крај >>

Страна 2 од 6