Јавна набавка мале вредности - опрема за образовање - рачунарска опрема
понедељак, 31 август 2015 16:20

На основу члана 39. И 61.Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“бр.124/12,14/15 и 68/15 у даљем тексту:Закон) , чл.6.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(„Сл.гласник РС“, бр.29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2/2015, дел.број:08-298 од 17.08.2015.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 2/2015, дел. бр.:08-299 од 17.08.2015.године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА-ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ-РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ПРОЈЕКТОРИ.

 

Преузмите:

 

1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

 
Позив за подношење понуда за јавну набавку добара
четвртак, 05 фебруар 2015 10:59
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 1/2015 дел.бр.: 08–25   од 24.01.2015. год., наручилац Oсновна школа „Соња Маринковић“, Суботица,Упућује позив за подношење понуда за јавну набавку добара - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН 1/2015.
 
Преузмите:
 
 
Обавештење о закљученом уговору
уторак, 11 март 2014 16:47

Наручилац: Основна школа “Соња Маринковић“ Суботица, Јо Лајоша 78, Суботица

Предмет јавне набавке: Добро у области енергетике, електрична енергија за ОШ “Соња Маринковић“ Суботица.

 

1. Преузмите пун текст обавештења

 
Набавка мале вредности - добра - електрична енергија
уторак, 18 фебруар 2014 13:40
На основу члaнова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр.:08-43 од 27.01.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр.:08-44 од 27.01.2014. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -добра- електрична енергија ЈН 1/2014
 
Преузмите:
 
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 Следећа > Крај >>

Страна 6 од 6