Школски документи
 

Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2015/2016. годину

Календар рада школска 2013/14. година
Годишњи програм рада школе 2014/15. година
Извештај о остваривању Годишњег програма рада школске 2013/14. године
Статут школе

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа

Правилник о васпитној, васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Оквирни акциони план за превенцију насиља
Правилник о награђивању и похваљивању ученика
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Распоред допунске наставе на зимском распусту школске 2013/2014. године

Правилник о набавкама