Јавна набавка мале вредности-добра - електрична енергија
уторак, 04 фебруар 2020 16:31
На основу члaнова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр. 08-31 од 31.01.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр. 08-32 од 31.01.2020. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -добра- електрична енергија ЈН 1/2020.
 
Преузмите: