Јавна набавка услуга - извођење наставе у природи и екскурзије
петак, 04 октобар 2019 10:39
На основу чл. 32., 40. став 1. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (дел.бр. 08-468 од 25.09.2019. године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (дел.бр. 08-469 од 25.09.2019. године), припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку услуга - извођења наставе у природи за ученике трећих и четвртих разреда и екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда ОШ “Соња Маринковић“ Суботица у школској 2019/2020. години, ради закључивања оквирног споразума са једним или више понуђача.
 
Преузмите: