Jавнa набавкa мале вредности -добра- електрична енергија
среда, 30 јануар 2019 12:36
На основу члaнова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/2015 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр.:08- 18 од 24.01.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр.:08-19 од 24.01.2019. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -добра- електрична енергија ЈН 1/2019.
 
Преузмите: