Jавнa набавкa услуга - извођењe наставе у природи за ученике других и четвртих разреда и екскурзијe за ученике од 1. до 8. разреда
среда, 03 октобар 2018 13:40
На основу чл. 32., 40. став 1. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (дел.бр.:08-382 од 22.09 .2018.г.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (дел.бр.:08- 383 од 22.09. 2018.г.), припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку услуга - извођења наставе у природи за ученике других и четвртих разреда и екскурзије за ученике од 1.-8.разреда ОШ“Соња Маринковић“Суботица у школској 2018/19. години, ради закључивања оквирног споразума са једним или више понуђача.
 
Преузмите: